Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng Bảo hành

Thông tin tuyển dụng

Hàng ngàn ứng viên đang chờ bạn

Thống Kê
Truy Cập

770590

 1

Tải tư liệu

Nghị định 51/2010/NĐ-CP về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 Ngày 14/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hiện nay, Bộ Tài ...

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 ...
QĐ số 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh ...

Thông tư 201/2009 về hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong DN

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. ...

Thông tư 244/2009 sửa CĐKT doanh nghiệp
Thông tư 244/2009 sửa CĐKT doanh nghiệp Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế ...